ห้องคลีนรูม

ห้องคลีนรูม (Clean Room) ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องมีการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง แรงดัน อุณหภูมิ หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้เกินระดับมาตราฐานที่กำหนดไว้ เราจะพบ ห้องคลีนรูม (Clean Room) ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ ได้จากสถานที่เหล่านี้ เช่น โรงพยาบาล, ห้องแลปทดลอง, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ห้องคลีนรูม, คลีนรูม, CLEAN ROOM, HOT GAS BYPASS

                วีดิโอสาธิตการทำงานของห้องคลีนรูม

ตัวอย่างระบบปรับอากาศในห้องสะอาด CLEAN ROOM SYSTEM

LCD DISPLAY AND USER INTERFACE

Untitled

สำหรับ เปิด-ปิด ระบบปรับอากาศ แสดงผล อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, การทำงานของเครื่อง และแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ ตลอดจนสามารถติดตั้งเวลาการทำงานของระบบปรับอากาศได้

กดปุ่ม Enter สำหรับการเปิดระบบปรับอากาศ

 • AHU-01 จะทำงานก่อนเพื่อหมุนเวียนอากาศ
 • CDU-01 จะทำงานต่อภายใน 3 นาที เพื่อทำอากาศเย็น
 • CDU-02 จะทำงานต่อภายใน 3 นาที เพื่อทำอากาศเย็น และลดความชื้น
 • หลังจากนั้นระบบจะทำการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตามค่าที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
 • หาก FILTER ตัน ระบบจะทำการแจ้งเตือน

 

alarm

กดปุ่ม Alarm สำหรับดูการแจ้งเตือน

Prg

กดปุ่ม Prg สำหรับการปรับตั้ง

 • MODE เลือกระหว่าง เปิด-ปิด ด้วยมือ หรือด้วยการตั้งเวลา
 • ROOM TEMP ตั้งค่าอุณหภูมิห้องที่ต้องการ
 • ROOM %rH ตั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์
 • PRE-COOL ตั้งค่าอุณหภูมิคอยล์เย็น

Esc

กดปุ่ม Esc สำหรับ เปิดปิด  ระบบปรับอากาศ แสดงผลอุณหภูมิ, ความชื้นสำพัทธ์, การทำงานของเครื่อง และแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ ตลอดจนสามารถตั้งเวลาทำงานของระบบปรับอากาศได้

TEMP

วัดอุณหภูมิอากาศภายในห้องที่ส่งกลับมาทางท่อลม เพื่อ ตัด-ต่อ การทำงานของ โซลินอยด์ วาล์ว ซึ่งทำหน้าที่ RE-HEAT อากาศ แบบ 2 step ด้วยระบบ HOT GAS BYPASS อุณหภูมิห้อง ที่ต้องการอยู่ที่ 23± 2C

HUMDITY

วัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายในห้องที่ส่งกลับมาทางท่อลม เพื่อ ตัด-ต่อ การทำงานของ CDU-02 ซึ่งทำหน้าที่ COOLING และลดความชื้นของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต้องการอยู่ที่ 55 10±%rH

NTC

วัดอุณหภูมิอากาศที่ผ่านคอยล์เย็น เพื่อ ตัด-ต่อ การทำงานของ CDU-01 ซึ่งทำหน้าที่ PRE-COOL อากาศอุณหภูมิที่ต้องการอยู่ที่ 12-14 c

DCPD

วัดแรงดันตกคร่อมแผ่นกรองอากาศ (FILTER) เพื่อตรวจสอบ การอุดตันหรือเสื่อมสภาพของแผ่นกรองอากาศและส่งสัญญาณเตือนมายังหน้าจอ LCD

แรงดันตกคร่อมปกติ

PRE-FILTER : 0.25 in. WG

MEDIUM-FILTER : 1 in.WG

MAG

ตู้ MAGNEHELIC

สำหรับแสดงค่าแรงดันภายในห้องของแต่ละห้อง โดยนำมารวมกันที่ตู้แสตนเลส สะดวกต่อการดูค่าแรงดันของห้อง และการปรับตั้งระบบห้องปรับอากาศ

enter

กดปุ่ม Enter สำหรับการเปิดระบบปรับอากาศ

 • AHU-01 จะทำงานก่อนเพื่อหมุนเวียนอากาศ
 • CDU-01 จะทำงานต่อภายใน 3 นาที เพื่อทำอากาศเย็น
 • CDU-02 จะทำงานต่อภายใน 3 นาที เพื่อทำอากาศเย็น และลดความชื้น
 • หลังจากนั้นระบบจะทำการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตามค่าที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
 • หาก FILTER ตัน ระบบจะทำการแจ้งเตือน

FUMI

FUMIGATION WITH FORMALDEHYDE

เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ และในระบบปรับอากาศ ดังนี้

 • ตั้ง Hot Plate และนำเม็ด Formaldehyde วางไว้ให้ระเหิด
 • ให้ระบบอากาศหมุนเวียนก๊าซ Formaldehyde ที่เกิดขึ้นจากห้องที่วางไปยังทุกห้องใน Zone เดียวกัน รวมถึงในท่อ Duct ทั้งหมด
 • เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ให้ระบบปรับอากาศเริ่มทำงานเพื่อดูดเอาก๊าซ Formaldehyde ที่หลงเหลืออยู่ออกจนหมด โดยผ่าน Carbon Filter

Untitled

กดปุ่ม Enter สำหรับการเปิดระบบปรับอากาศ

 • AHU-01 จะทำงานก่อนเพื่อหมุนเวียนอากาศ
 • CDU-01 จะทำงานต่อภายใน 3 นาที เพื่อทำอากาศเย็น
 • CDU-02 จะทำงานต่อภายใน 3 นาที เพื่อทำอากาศเย็น และลดความชื้น
 • หลังจากนั้นระบบจะทำการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆตามค่าที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
 • หาก FILTER ตัน ระบบจะทำการแจ้งเตือน

alarm
AL

กดดู Alarm สำหรับการดูการแจ้งเตือน